دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی اکبر   فرهنگی

پست الکترونیکی : a.farhangi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت آموزشی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه مدیریت رسانه (مقطع دکتری )

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/01/01

علی اکبر فرهنگی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^